Sistem praćenja vozila

Karakteristike

NADZOR I UPRAVLJANJE VOZNIM PARKOVIMA

GPS SATELITSKI SISTEM ZA PRAĆENJE VOZILA
Sistem za satelitski nadzor i upravljanje voznim parkovima je namijenjen svim korisnicima koji žele svoj vozni park koristiti efikasnije i sa manjim troškovima te uvesti efikasan poslovni sistem. Omogućen je stalan i ažuran pregled i nadzor nad stanjem voznog parka a sistem nudi podršku pri odlučivanju, omogućava brz pregled poslovnih procesa i obezbjeđuje podlogu za poboljšanje kvaliteta vaših poslova. Mogućnosti upotrebe su na brojnim poslovnim područjima, od transportnih, prevoznih i distribucijskih organizacija, građevinarstva, servisnih i urgentnih službi, komunalnih usluga, do poštanske i paketne distribucije.

Uz 24 satni nadzor voznog parka korisnik ima uvid o kretanju vozila, zaustavljanju, brzini, tačnu satnicu na ruti te mnoge opcije prenosa statusa sa vozila ili tereta. Omogućena je izradu izveštaja i analiza, putnih naloga, evidencija o vozilima, vozačima, servisnim i tehničkim pregledima, gorivu, mazivu te obezbjedjuje korisnu bazu podataka o voznom parku.

Pri korištenju sistema dolazi do velikih ušteda u poslovanju a kroz povećanu efikasnost i kvalitet usluga bitno se smanjuju troškovi uz moguænost znatnog povećanja obima posla sa istim vlastitim resursima a na tržištu se tako dostižu i konkuretne prednosti. POSLOVA

Ukratko

  • Stalan i ažuran pregled nad stanjem voznog parka (pozicioniranje i praćenje vozila)
  • Nadzor djelovanja i podrška vozačima (efikasna komunikacija vozila i nadzornog centra)
  • Podrška pri cjelovitom upravljanju voznim parkom
  • - izrada izvještaja i analiza
  • - optimizacija rute za vožnju
  • - planiranje